Nadační fond Zlatá Praha - fotos
Nadační fond Zlatá Praha

Žádost o příspěvek

 

Nadační fond Zlatá Praha poskytuje nadační příspěvky třetím osobám v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a dle Statutu nadačního fondu k účelům, pro které byl tento fond zřízen.

 

Nadační fond Zlatá Praha přijímá žádosti o nadační příspěvek písemnou formou na adrese sídla nadačního fondu. Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele, stručné odůvodnění žádosti a popsání účelu, na který má být příspěvek použit.

Poskytnutí nadačního příspěvku schvaluje správní rada nadačního fondu.

Žadatel bude vyrozuměn o kladném či záporném posouzení jeho žádosti písemně do 60 dnů od jejího obdržení.

Nadační fond uzavře s žadatelem, kterému bylo rozhodnutím správní rady schváleno poskytnutí nadačního příspěvku, smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

 

Příjemce je povinen použít nadačnípříspěvek v souladu se smluvními podmínkami.

Na poskytnutí nadačního příspěvku neexistuje právní nárok.