Nadační fond Zlatá Praha - fotos
Nadační fond Zlatá Praha

Statut Nadačního fondu Zlatá Praha


Část I.
Úvodní  ustanovení

čl. 1
Název nadačního fondu
Název nadačního fondu zní „Nadační  fond Zlatá Praha“ /dále jen „fond“/

čl. 2
Sídlo nadačního fondu
Sídlo nadačního fondu je Družicová 12/982,  Praha 6, 160 00

čl. 3
Zřizovatel nadačního fondu

Zřizovatelem nadačního fondu je H+Hotels s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 7,

IČ:  261 64 710   

čl. 4
Právní poměry nadačního fondu
Nadační fond je právnickou osobou , která byla zřízena jediným zřizovatelem  uvedeným v čl. 3 statutu zakladatelskou listinou ze dne 17.1.2000 a byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze dne 17.3.2000.  Právní poměry  fondu se řídí  zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, dalšími obecně závaznými právními předpisy a tímto statutem.

čl. 5
Územní působnost nadačního fondu

Nadační fond vyvíjí svojí činnost na území České republiky

čl. 6

Účel  nadačního fondu
Účelem Nadačního fondu je rozvoj a podpora zdravotnictví a zdraví obyvatelstva, rozvoj a podpora tělovýchovy a sportu a dále rozvoj a podpora kultury, cestovního ruchu a hotelnictví.
Nadační fond používá k dosahování výše uvedeného účelu všechen svůj majetek.

 

Část II.
Majetek Nadačního fondu

čl. 7                                                                                               

Majetek Nadačního fondu 1/  Majetek nadačního fondu tvoří majetkový vklad vložený zřizovatelem do fondu a  veškeré  nadační dary poskytnuté po jeho zřízení právnickými či fyzickými osobami,  tj. peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, jakož i jiná majetková práva a hodnoty, na nichž neváznou žádná zástavní práva.

Majetkem nadačního fondu jsou dále i veškeré příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem fondu.

2/  Majetek nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

3/  Majetek nadačního fondu může být zcizen a jeho výnosy použity k účelům, pro které byl fond zřízen a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu. Při prodeji majetku fondu či pronájmu nemovitostí z majetku nadačního fondu nesmí být kupujícím či nájemcem člen orgánů nadačního fondu, revitor či osoby jim blízké, ani právnická osoba,  pokud  členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů nadačního fondu nebo revizor.

 

čl. 8

Správa majetku nadačního fondu

Majetek fondu spravuje správní rada fondu jako nejvyšší orgán nadačního fondu.

čl. 9

Použití majetku nadačního fondu

Majetek  fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými zakladatelskou listinou a statutem fondu jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou fondu

čl. 10
Náklady související se správou nadačního fondu

1/  Náklady související se správou  fondu musí vést nadační fond  odděleně od nadačních příspěvků.

2/ Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu a náklady související s provozem fondu včetně odměn za výkon funkce člena správní rady a revizora, mzdových a ostatních osobních nákladů souvisejících se zaměstnanci, nákladů na ceny služeb právních účetních, daňově poradenských , auditorských apod., nákladů nájemného za nebytové prostory apod.

3/  Celkové roční náklady  fondu souvisejících se správou fondu nesmí převýšit 60% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků /§ 22, odst. 1. písm. b zákona 227/1997 o nadacích a nadačních fondech/.

4/ Rozhodným obdobím podle odstavce 3 je kalendářní rok.

čl. 11
Nadační příspěvek

1/  Nadačním příspěvkem se rozumí veškerá plnění poskytnutá v souladu se zákonem

č. 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech a s tímto statutem třetím osobám k účelům, pro které byl tento fond zřízen.

2/ Nadační příspěvek je možné poskytnout jen k plnění účelu fondu podle článku 5 tohoto statutu, a to zejména těmito způsoby :

a/  poskytnutím peněžních prostředků právnickým a fyzickým osobám na činnost v oblastech jejich podpora je účelem fondu dle článku 5 statutu

b/ poskytnutím peněžních prostředků právnickým a fyzickým osobám na projekty sledující naplnění účelu fondu, pro něž byl založen

c/ poskytnutím peněžních prostředků fyzickým osobám na podporu jejich zdraví nebo za účelem čerpání služeb  směrujících ke zlepšení či upevnění jejich zdravního stavu

d/ poskytnutím peněžních prostředků fyzickým osobám na podporu jejich sportovní výkonnosti

e/ poskytnutím peněžních prostředků právnickým a fyzickým osobám na propagaci oblasti ,jejichž podpora je účelem fondu

f/ poskytnutím peněžních prostředků právnickým nebo fyzickým osobám formou výročních cen za jejich přínos v oblasti účelů, pro něž byl tento fond založen

g/ poskytnutí jiných  majetkových hodnot právnickým a fyzickým osobám k usnadnění realizace cílů souvisejících s naplňováním účelu tohoto fondu /např. pronájmy nemovitostí, bezplatné půjčování movitých věcí atd/

3/ Nadační příspěvek poskytnutý nadačním fondem je osoba, které byl tento příspěvek poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem, pokud tento příspěvek použila v rozporu s podmínkami stanovenými fondem je povinna příspěvek vrátit.

či vrátit náhradu v penězích , a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy fond zjistil, že došlo k neoprávněnému použití nadačního příspěvku

4/ Osoby kterým byl poskytnut nadační příspěvek jsou povinny ve lhůtě 2 měsíců od skončení účetního období prokázat fondu, jakým způsobem a k jakému účelu byly nadační příspěvky v uplynulém kalendářním roce /účetním období/ použity.

5/ Členům orgánů nadačního fondu a revizorovi nelze poskytnout nadační příspěvek, byť by tyto osoby splňovaly podmínky pro jeho poskytnutí.

9/ Nadační příspěvek nelze poskytnout na financování politických stran nebo politických hnutí.

 

Čl. 11

Podnikání nadačního fondu

1/ Nadační fond nesmí podnikat s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních , společenských, sportovních a vzdělávacích akcí.

2/ Nadační fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob.

 

Část III.
Účetnictví nadačního fondu a výroční zpráva

čl. 12
Účetnictví
1/  Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů , a to v účetní soustavě podvojného účetnictví,

2/  Nadační fond je povinen ověřit roční účetní závěrku auditorem.

čl.13

Výroční zpráva

1/   Nadační fond je povinen vypracovat  výroční zprávu ve lhůtě 6ti měsíců od skončení hodnoceného období, přičemž hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.

2/ V případě první výroční zprávy nadačního fondu je hodnoceným obdobím doba ode dne zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku do konce kalendářního roku, tj. od 17.3.2000 do 31.12.2000.

3/  Výroční zpráva  obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období  zhodnocení této činnosti, a to zejména :

-          přehled o majetku nadačního fondu a jeho závazcích

-          přehled o osobách, které poskytly nadačnímu fondu dary převyšující hodnotu 10 000,- Kč, pokud dárci požadují zachovat anonymitu, musí být tato zachována

-          přehled o použití majetku nadačního fondu

-          přehled o příjemcích nadačních příspěvků v hodnotě všší než 10 000,- Kč a zhodnocení použití těchto příspěvků, pokud fyzická osoba , již byly prostředky poskytnuty ke zdravotním účelům, požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována

-          zhodnocení pravidla stanoveného pro omezení nákladů fondu souvisejících s jeho správou viz čl. 9  odst. 3 statutu

-          pokud účtuje nadační fond v účetní soustavě podvojného účetnictví, je povinen zhodnotit základní údaje v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace roční účetní závěrky je potom přílohou výroční zprávy.

4/ Pokud vyjdou po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti odůvodňující její opavu provede fond tuto opravu bez zbytečného odkladu a zveřejní ji.

5/ Nadační fond uloží výroční zprávu nebo její opravu do 30ti dnů od jejího schválení správní radou u rejstříkového soudu.

 

IV. část
Orgány Nadačního fondu

čl. 14

Správní rada Nadačního fondu

1/  Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek  fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech  fondu.

2/ Správní rada má 3 členy.

3/ Funkční období členů správní rady je tříleté. |Opětovné zvolení člena správní rady do této funkce je možné, přičemž počet opětovných zvolení není omezen

4/ První členy správní rady jmenuje zřizovatel při zřízení nadačního fondu, noví členové správní rady jsou voleni správní radou. Po jmenování prvních členů správní rady se losem určí jedna třetina členů s funkčním obdobím jednoletým a jedna třetina členů s funkčním obdobím dvouletým.  Funkční období dalších členů budou již v souladu s čl. 14, odst. 3 statutu.

5/ Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k fondu v pracovněprávním  vztahu. Členem správní rady fondu

 nemůže být fyzická osoba, již se poskytuje nadační příspěvek ani člen statutárního orgánu právnické osoby, je-li této právnické osobě poskytován nadační příspěvek.

6/ Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady, Zasedání  správní rady se konají zpravidla jednou měsíčně, nejméně však desetkrát ročně. Předseda fondu je povinen kdykoliv svolat mimořádné zasedání správní rady, požádají-li o to písemně alespoň dva její členové.

7/ K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejich členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

 

 čl. 15

Zánik členství ve správní radě

1/ Členství ve správní radě zaniká

- uplynutím funkčního období

- úmrtím

- odvoláním správní radou, přestane-li člen správní rady splňovat podmínky pro členství nebo 

   poručil-li závažným způsobem či opakovně tento zákon, zřizovací listinu či statut fondu.

- odstoupením

2/  Odstoupit z funkce člena správní rady je možné písemným prohlášením adresovaným předsedovi správní rady, předseda správní rady adresuje písemné prohlášení o odstoupení správní radě. Členství zaniká uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení písemného prohlášení.

3/ Správné rada rozhodne o odvolání svého člena podle odst. 2 tohoto článku ve lhůtě l měsíce od dne , kdy se dozvěděla o důvodu odvolání, nejpozději do 6ti měsíců, kdy tento důvod nastal. Po uplynutí této doby rozhodne o odvolání člena soud.

 

čl. 16

Výlučná působnost správní rady

1/ Do výlučné působnosti správní rady náleží :

- rozhodovat o změnách statutu

- schvalovat rozpočet fondu a jeho změny

- schvalovat rozpočet fondu a jeho změny

- schvalovat roční účetní závarku, pokud fond účtuje v soustavě podvojného účetnictví a

   výroční zprávu

- rozhodovat o sloučení fondu

- volit nové členy správní rady a revizora

- rozhodovat o odvolání člena správní rady a revizora, přestane.-li splňovat podmínky členství

- stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora

- rozhodovat o poskytování nadačních příspěvků fyzickým nebo právnickým osobám

- rozhodovat o podnikání fondu podle čl. 11 statutu

 

čl. 17

Jednání fondu

1/ Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada, která jedná jménem fondu navenek ve všech věcech a podepisuje za něj dokumenty.

2/ Podepisování se provádí, tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí vlastnoručně předseda správní rady samostatně nebo libovolní dva členové správní rady společně,

 

čl.18
Revizor
1/  Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu.

2/  Funkční období revizora je tříleté. Opětovné zvolení revizora do této funkce je možné, přičemž počet opětovných zvolení není omezen.

3/ Prvního revizora jmenuje zřizovatel při zřízení nadačního fondu, další revizor je volen správní radou.

4/ Revizorem může být pouze fyzická soba, která je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná a není k fondu v pracovněprávním vztahu. Revizorem nemůže být fyzická osoba, již se poskytuje nadační příspěvek ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, je-li této právnické osobě poskytován nadační příspěvek.

5/ Funkce  revizora je neslučitelná s funkcí  člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna  jednat jako zástupce nadačního fondu.

 

čl. 19

Zánik funkce revizora

1/ Funkce revizora zaniká

-          uplynutím funkčního období

-          úmrtím

-          odvoláním správní radou, přestane-li revizor splňovat podmínky pro výkon funkce nebo porušil-li závažným způsobem či opakovaně tento zákon, zřizovací listinu či statut fondu

-          odstoupením

2/ Správní rada rozhodne o odvolání revizora podle odst. 1 tohoto článku ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděla o důvodu odvolání, nejpozději do 6ti měsíců, kdy tento důvod nastal. Po uplynutí této doby rozhodne o odvolání revizora soud.

 

čl. 20
Působnost revizora

1/ Revizor zejména

- kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost

  účetnictví fondu

- přezkoumává výroční zprávu a roční účetní závěrku, pokud fond účtuje v soustavě 

   podvojného účetnictví

- dohlíží zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zřizovací listinou a statutem

- upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky  podává návrhy na jejich odstranění

- nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní  radě o výsledcích své kontrolní činnosti

2/ V souvislosti výkonem kontrolní činnosti je revizor oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů týkajících se fondu.

3/ Revizor je oprávněn svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže o vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

4/ Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o ně požádá.

 

čl. 21
Zatupování fondu

1/ Předseda právní rady nadačního fondu může zmocnit právnickou nebo fyzickou osobu, aby fond zastupovala, přičemž v plněné moci určí rozsah tohoto zmocnění,

 

Část IV.
Závěrečná ustanovení

čl. 22
Doba trvání fondu

1/  Nadační fond se zřizuje na dobu neurčitou

čl.23
Zrušení  nadačního fondu

1/ Nadační fond se zrušuje:

  -  rozhodnutím správní rady o dosažení účelu fondu, a to dnem uvedenýmv tomto rozhodnutím

-  rozhodnutím správní rady o sloučení s jiným  fondem či nadací, a to dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení,

-  rozhodnutím soudu o zrušení  fondu, a to  dnem uvedeným v  rozhodnutí, jinak dnem nabytí

    právní moci tohoto rozhodnutí

-  prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

2/  Nadační fond může být zrušen s likvidací. Bez likvidace může být fond zrušen, přechází-li jeho majetek na jinou nadaci či nadační fond, byl-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení nadačnímu fondu žádný majetek.

 

čl. 24.

Likvidace nadačního fondu

1/ Likvidátora jmenuje správní rada nadačního fondu s výjimkou zrušení fondu podle článku 23, odst. 1. odraz 3 a 4 statutu, kdy likvidátora jmenuje soud.

2/ Odměnu likvidátora stanoví ten, kdo jej jmenoval.

 

čl. 25

Zánik Nadačního fondu

1/  Nadační fond zaniká dnem výmazu z nadačního rejstříku

 

čl. 26

Ostatní ujednání

Tento statut nabývá platnosti dnem jeho podpisu správní radou a účinnosti dnem vzniku nadačního fondu.

 

V Praze dne 30.3.2000